Bierzmowanie

„Duch święty, którego Ojciec pośle w Moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem” (J 14,26)

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”. (KKK, 1285)

Przygotowanie do bierzmowania rozpoczyna się w VI klasie szkoły podstawowej i trwa 3 lata. Sakrament bierzmowania jest udzielany na ogół pod koniec VIII klasy. W czasie przygotowania młodzież zobowiązana jest do troski o pogłębienie swojej relacji z Bogiem poprzez uczestnictwo w Eucharystii, systematyczne korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania, udział w szkolnych lekcjach religii oraz spotkaniach formacyjnych w parafii.

Dokumenty potrzebne do bierzmowania:
• metryka chrztu św.
• zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji